Veelgestelde vragen

| Vragen over ons Waldorf Onderwijs |

Wat is Waldorf onderwijs?


Op Waldorf aan de Werf wordt onderwijs gegeven vanuit de Waldorf Pedagogie. Dit betekent dat we werken vanuit het idee dat kinderen het beste leren door het zelf te ervaren. Voor kleuters maken we bijvoorbeeld veel gebruik van dagelijkse routine, vrij spel, kringgesprekken, verhalen en leren van de seizoenen. Hiermee leggen we een belangrijke basis voor de vaardigheden en de motoriek die nodig is voor het goed kunnen lezen, rekenen en schrijven zonder het belang van spelen uit het oog te verliezen. In de eerste klas (groep 3) gaan de kinderen aan de slag met het herkennen van klanken, betekenis van woorden en de wereld van getallen. Ze maken hier de overgang van het impliciet leren van de kleuterklas naar het expliciet leren. In Nederland wordt dit vrijeschoolonderwijs genoemd. Dat betekent niet dat er geen regels zijn op school, integendeel: de lesdagen zijn heel gestructureerd. Het betekent wel dat er brede aandacht is voor ontwikkeling van kinderen
Waarom is deze school opgericht?


Er zijn veel kinderen die geen plek kunnen krijgen op de andere Waldorf scholen in Amsterdam, omdat deze maar beperkte capaciteit en veel aanmeldingen hebben. Amsterdam Noord is een groot stadsdeel en extra ruimte voor Waldorf onderwijs maakt dat we nog beter kunnen inspelen op deze behoefte en op de ontwikkelingen van vandaag de dag die vragen om onderwijs waar alle kinderen mogen zijn wie ze willen zijn zonder dat dit gevolgen heeft voor de kansen die ze hebben op school en later op de arbeidsmarkt. Waldorf onderwijs gaat er vanuit dat ieder kind anders is en anders leert en ontwikkelt. Hier wordt ook rekening mee gehouden in bijvoorbeeld de lesstof die op verschillende manieren aan kinderen wordt aangeboden. Zodat er altijd een manier tussen zit die goed aansluit bij het kind. Er is veel respect voor de persoonlijke ontwikkeling en de groei van het kind. En ook respect voor de omgeving waar we ons in bevinden. In een tijd waar we soms naast elkaar lijken te leven en elkaar niet altijd goed kunnen begrijpen. Niet gek dus dat er een groeiende behoefte aan Waldorf onderwijs is. In Amsterdam zitten kinderen van ouders die op elkaar lijken steeds vaker bij elkaar op school. Dit is voor geen enkel kind goed en draagt niet bij aan een samenleving waar we met elkaar leven en iedereen dezelfde kansen zou moeten krijgen.
Het is tijd voor een school waar kinderen, opvoeders, leerkrachten en de buurtbewoners zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Zijn wie je bent en verbonden zijn met elkaar. Daarom is Waldorf aan de Werf opgericht.
Is Waldorf aan de Werf een goede school?


De school zal langzaam starten, met enkele (kleuter)klassen en leerkrachten. Gezien het succes van vrijeschool Kairos hebben we goede hoop dat ook onze school snel kan groeien. De school zal nieuw zijn maar het onderwijs is dat niet. Het Waldorf onderwijs heeft zich in de loop der laren al lang bewezen. Resultaten van de andere Waldorf scholen in Amsterdam (Kairos en de Geert Groote School) zijn positief. Zie de link voor de gegevens van Stichting Geert Groote Scholen. Kairos is zelfs uitgenodigd door de onderwijsinspectie om het komende jaar naar de beoordeling 'uitmuntend' te streven.
Wat is jullie onderwijs visie?


Onze onderwijs visie kan je vinden op deze website: onderwijs visie Waldorf aan de Werf
Hoe gaan jullie praktisch invulling geven aan het interculturele en inclusieve karakter van de school?


Op verschillende manieren zorgen we ervoor dat hier aandacht voor is. Het begint bij de schoolleiding en wie er voor de klas staat. We zoeken actief naar een team dat hier invulling aan kan geven. Daarnaast starten we een werkgroep die zich buigt over de vraag welke voorwaarden essentieel zijn voor een inclusieve leer- en werkomgeving. De bevindingen worden onder andere vertaald in het actualiseren van het curriculum, het ontwikkelen van het schoolbeleid en de pedagogische visie.
Hoe gaan jullie om met religies?


Waldorf aan de Werf is geen religieuze school en geen dogmatische school. Wij geven aandacht aan verschillende feesten en verhalen van verschillende (religieuze) oorsprong. Wat voor de identiteitsvorming van een kind belangrijk is, is voor ons als school ook belangrijk. Dit betekent dat we ruimte geven aan iedere identiteit. Dit vertalen we onder andere in ons burgerschapsonderwijs.
Wat verwachten jullie van ouders?


Ouders spelen een belangrijke rol op onze school. Niet alleen de ouders, maar ook alle opvoeders zijn voor ons van belang om de ontwikkeling van het kind positief te stimuleren. Als school hebben wij hier onze verantwoordelijkheid en plicht in, zonder de opvoeders kunnen we hier maar een deel in verwezenlijken. Omdat we willen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen werken we daarom actief met en ondersteunend aan de opvoeders. Hoe we hier concreet invulling aan gaan geven wordt de komende periode bekend.

Belangrijk om te weten is dat je nog niet geheel bekend hoeft te zijn met het Walfdorfonderwijs om je kind op onze school te kunnen aanmelden. Wel verwachten we uiteraard dat je affiniteit hebt met onze onderwijsvisie.
Wat is periode onderwijs?


Vanaf klas 1 (groep 3) krijgen de leerlingen lesstof over één onderwerp in het 'periode onderwijs'. Dit gebeurt gedurende een aantal weken in de eerste twee uren van de lesdag. Dat betekent dat het kind gedurende een aantal weken elke ochtend tot de eerste pauze, hetzelfde vak krijgt. Thema’s worden inhoudelijk verdiept en vanuit verschillende kanten benaderd. Op deze manier kunnen de leerlingen zich echt verdiepen in een vak. Leerlingen vinden het periodeonderwijs fijn, leuk en interessant, ook omdat ze het zo beter kunnen begrijpen. De lesstof wordt ook kunstzinnig verwerkt in een zelfgemaakt periodeschrift. In het periode onderwijs worden onder andere vakken behandeld als: sterrenkunde, taal, wereldgeschiedenis, ambachten, rekenen, Noorse, Griekse mythologieën en verhalen uit het Midden-Oosten, stenenperiode, boetseren en veel meer. Het kenmerkt ook het verhalende karakter van het Waldorfonderwijs.
Is het Waldorfonderwijs erg klassikaal of juist individueel?


De klas is een soort kleine gemeenschap en staat centraal. Leerlingen leren door- en van elkaar en van de leerkracht uiteraard. Het leren is een sociaal proces. Dit zullen de leerlingen doen in kleine groepjes, klassikaal en individueel.

Er is wel een sterke differentiatie op niveau door de leerkracht. Op de vrijescholen van GGS zijn vaak 'leerwerkplaatsen', waarbij leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op gebied van taal of rekenen tijdens dat uur in het rooster intensievere begeleiding krijgen. Dit wordt ook ontwikkeld voor hoogbegaafdheid. Bovenstaande is niet in 1 jaar ontwikkeld op een nieuwe school, maar we gaan ervan uit dat dat binnen enkele jaren wel het geval zal zijn.
Krijgt de klas een ‘vaste’ leerkracht?


Leerkrachten op Waldorfscholen gaan in principe meerdere jaren met de klas mee. Soms is dat de hele basisschoolperiode van klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8), soms korter. Jaarlijks wordt goed afgewogen wat de optimale voortgang is voor zowel klas als leerkracht. Kleuterklassen hebben hun eigen leerkrachten, die geven alleen les aan de kleuters (groep 1 en groep 2).
Hoe gaan jullie om met de jaarfeesten in het kader van het interculturele karakter van de school?


Waldorf aan de Werf zal op een andere manier invulling geven aan de bekende jaarfeesten zoals die op Nederlandse Waldorfscholen in het algemeen worfen gevierd. De school wil jaarfeesten (keti koti, offerfeest etc) toevoegen aan het curriculum. Hierdoor zullen alle in Amsterdam aanwezige culturen zich kunnen herkennen in het aanbod. De gemene deler van alle feesten zal ‘verbinding’ zijn.
Maken jullie gebruik van leerboeken?


Waar nodig zal zeker gebruikgemaakt worden van leerboeken, binnen het leerplan. De lesmethode zal altijd ondersteunend zijn aan het Waldorfonderwijs.
Hoe gaan jullie om met ‘digitaal’ onderwijs?


Waldorfonderwijs is in beginsel terughoudend met het aanbieden van onderwijs via schermen. Wel zal er aandacht zijn voor media- en digiwijsheid binnen het curriculum. De schoolleiding en team zal hier inhoud aan geven.
Wordt er ook euritmieles gegeven?


Dit is nog niet duidelijk en zal samen met het docententeam worden besloten.
Wordt de ochtendspreuk aangepast?


Het is mogelijk dat de ochtendspreuk wordt aangepast. Als dit gebeurt zal dit in samenspraak zijn met het lerarenteam.
Zijn er ook vak specifieke leraren naast de klassenleraren?


Ja, op de Geert Groote scholen worden vakdocenten ingezet voor specifieke vakken (bv muziek en/of bewegingsonderwijs).
Maakt Waldorf aan de Werf gebruik van de CITO-toets?


Ja, in de basisschoolklassen (dus niet in de kleuterklassen) worden tweemaal per jaar de verplichte leerlingvolgtoetsen afgenomen. Op de Geert Groote Scholen wordt gebruik gemaakt van de CITO toets.
Is de school een particuliere school?


Nee. Gewoon gesubsidieerd door de overheid.
Is er een ouderbijdrage?


Nee.
Wel hopen we dat de ouders lid willen worden van de vriendenvereniging Waldorf aan de Werf (in oprichting) om de school financieel te kunnen ondersteunen omdat veel zaken die het Waldorf onderwijs uniek maken (duurzaam materiaal, extra vakken, jaarfesten) niet door de overheid wordt betaald.

| Praktische vragen |

Zijn er wel voldoende leerkrachten?


Het lerarentekort treft ook het Amsterdamse onderwijs. Waldorfonderwijs groeit niet alleen qua populariteit onder opvoeders, ook leerkrachten weten steeds beter hun weg naar Waldorfscholen te vinden. Vroeger kon je alleen voor de klas staan als je de vrijeschool pabo hebt gedaan. Tegenwoordig zijn er meer mogelijkheden voor leraren om zich om te scholen tot Waldorfdocent. En hier wordt gebruik van gemaakt, steeds meer docenten stromen op deze manier de Waldorfscholen in. Als nieuwe school trekken we op alle fronten pioniers aan: opvoeders die geloven in een samenleving waar iedereen meetelt, leerkrachten die echt het verschil willen maken door te werken op een Waldorfschool waar het volledige verhaal van het kind en onze geschiedenis centraal staat. Tot slot vallen we onder het bestuur van Geert Groote School en deze voorziet geen obstakels in de werving van leerkrachten. Op dit moment hebben wij 5 leerkrachten en een schoolleider en daarmee hebben we geen openstaande vacatures meer. Zie ook de Wie-Zijn-Wij-pagina.
Wanneer start Walfdorf aan de Werf?


De school is gestart op 16 augustus 2020 met 2 kleuterklassen en 1 eerste klas (groep 3).
Wat is de lokatie van de school?


Waldorf aan de Werf is nu gevestigd op een tijdelijke locatie; Werengouw 85, Amsterdam. Dit is een tijdelijke locatie. De defintieve locatie komt aan de Klaprozenweg in Amsterdam.
Hoe kan ik mijn kind(eren) aanmelden?


Kinderen kunnen tot en met 22 mei 2020 worden aangemeld voor de kleuterklassen (groep 1 en groep 2) en klas 1 (groep 3). De aanmeldingen staan nu alleen open voor kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2013 en 30 april 2017. Lees meer over de aanmeldprocedure en het aanmelden van jongere kinderen op de aanmeldpagina. Heb je al bericht ontvangen van de gemeente om je voorkeursscholen op te geven? Vul deze vooral in en lever dit in volgens de aangegeven richtlijnen. Meer informatie op deze pagina.
Hoeveel plekken zijn er?


We zijn gestart met 2 kleuterklassen en een eerste klas (groep 3). In de twee kleuterklassen zullen ongeveer 28 kinderen per klas zitten aan het einde van het schooljaar. De eerste klas (groep 3) zal iets kleiner starten, ongeveer 23 a 24 kinderen. De reden hiervoor is dat deze klas gevuld zal zijn met kinderen die hun kleuterjaren op verschillende scholen hebben doorlopen. Hier zal dus extra aandacht aan besteed worden om hier een hechte, veilige klas van te maken.
Wat doen jullie als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn?


Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt er geloot.
Gaan jullie ook een vrijwillige ouderbijdrage vragen? En is al bekend hoe hoog deze wordt?


Ja, Waldorf aan de Werf zal ook een vrijwillige ouderbijdrage vragen, waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen. Afhankelijk van uw inkomen ligt de bijdrage (die vrijwillig is) op een bedrag tussen de € 0,00 en €225,00 (het maximum dat door de gemeente is vastgesteld).
Wat kan ik doen om jullie te ondersteunen?


Het oprichten van een school kost veel tijd en energie en voor een aantal initiatieven hebben we ook nog eens extra budget nodig. Kan je onze financieel ondersteunen of met met je tijd, energie en expertise dan horen wij dat natuurlijk graag via e-mail.
Wat zijn de lestijden?


Waldorf aan de Werf volgt het continue rooster. Dat betekent dat er les wordt gegeven van 8.30 uur tot 14:00 uur. 5 dagen per week.
Met welke BSO’s en vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) werken jullie samen?


Er wordt in inpandige BSO gerealiseerd in samenwerking met Hestia Kinderopvang. Voor informatie en aanmelden kan je contact opnemen met info@hestiakinderopvang.nl .
Onder welk schoolbestuur valt Waldorf aan de Werf?


Walfdorf aan de Werf valt onder de Stichting Geert Groote Scholen. Dit is het schoolbestuur van de vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Andere scholen die onder dit bestuur vallen zijn o.a. de Geert Grote School 1, Kairos en Thula.
Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig, of heeft juist behoefte aan extra uitdaging. Kunnen jullie dit aanbieden?


Wij zullen onze uiterste best doen om aan deze vraag te voldoen. Binnen de klas zal worden gedifferentieerd waarbij we ernaar streven dat elk kind de lesstof op zijn niveau krijgt aangereikt. Omdat Waldorf aan de Werf een startende school is, zal er in de beginfase geen uitgebreide zorg worden geboden. Wel zal er extra ondersteuning zijn op gebied van taalachterstand.
Blijven kinderen hun hele schooltijd bij elkaar?


Een klas blijft na de kleuterklassen zoveel mogelijk bij elkaar en blijven zitten gebeurt in de regel niet.
Is het mogelijk om te overblijven?


In principe is er geen overblijf bij continuerooster. Warm eten zou opgestart kunnen worden door ouders, zoals op Kairos College en ook 1 klas van Kairos, 1 keer per week.
Heeft een kleine school ook minder slagkracht? Qua gastdocenten of techniek.


Ondanks dat Waldorf aan de Werf een startende school is maken we onderdeel uit van het schoolbestuur Geert Groote Scholen, een stevige organisatie en een inistituut in Amsterdam.